Sede electrónica Concello de Vilasantar

20:20:47 Mércores 24 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Licenza para a talla de árbores

O procedemento de "solicitude de licenza para a talla de árbores" regula a concesión, por parte do Concello, de autorización para proceder ao corte, depósito e transporte de madeira nunha determinada localización xeográfica e por un tempo determinado.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Plano catastral e referencia das parcelas onde se van desenvolver as labores.
  • Lugar, día e hora no que se van a levar a cabo os traballos de corta, almacenaxe e transporte da carga.
  • Copia da autorización da Autoridade Forestal para a realización da corta. (No caso de non ser precisa, declaración responsable do cumprimento da normativa forestal vixente).
  • No caso de ser unha persoa xurídica: documento auténtico onde consten as identidades dos administradores e representant legal da entidade.
  • Copia do permiso de circulación do vehículo ou conxunto de vehículos cos que se van a levar a cabo as labores, ou documento oficial no que conste a súa masa máxima autorizada.
  • Xustificante do depósito da fianza. Establécense dúas contías en función do peso máximo autorizado, do maior dos vehículos ou conxunto de vehículos empregados. Si o seu PMA (peso máximo autorizado) non supera as 16TM (toneladas) fíxase a cantidade de 1.600,00 Euros (mil seiscentos euros). E se algún vehículo supera esa masa máxima autorizada, fíxase a cantidade de 3.100,00 Euros (tres mil cen euros). O Concello fará a devolución da fianza unha vez comprobada a inexistencia de danos polo servizo técnico municipal.

Nome: Licenza para a talla de árbores (corte, depósito e transporte de madeira).

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: Inicio por instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.

Prazo de execución: A solicitude de autorización entregarase como mínimo un mes antes do inicio dos traballos. A súa concesión poderá estar suxeita ás restricións temporais ou condicións técnicas motivadas que decida o Concello.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Ver a ordenanza reguladora das operacións forestais de corta, depósito e transporte de madeira no Concello.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                       Presencial.